Pojmovi i nazivlje prometne infrastrukture. Osnove prostorno-prometnog planiranja. Građevinska regulativa u prometu. Osnovni elementi infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Urbana prometna infrastruktura. Prometno-tehničke značajke poštanske i elektroničko komunikacijske mreže. Prometni terminali. Kompatibilnost raznih vrsta prometa. Primjeri i rješenja iz prakse.

Vizualne informacije u prometu

Opis predmeta: Sustavsko definiranje i inženjersko opisivanje prometnog fenomena. Odnosi prometa, transporta i sustava aktivnosti. Temeljne jednadžbe prometa. Transportna potražnja i prometna matrica. Komplementarnost fizičke i virtualne mobilnosti. Temeljni prometni koncepti neovisni o grani prometa: protok entiteta, "headway", brzina prijevoza i prijenosa, prostorno-vremenski dijagram, kašnjenje, sigurnost i dr. Mjerenje prometa. Određivanje prometnog reprezentanta. Prometno opterećenje i razina usluge. Propusnost čvorišta, linkova i mreže. Interni promet na terminalima. Dinamički modeli izbora odredišta, moda, rute i vremena. Opći modeli upravljanja prometom. Reinženjering prometnog sustava primjenom ITS-a. Određivanje veličine potražnje i izbor moda prijevoza ili prijenosa. Objašnjenje i primjena opće prometne jednadžbe. Analiza glavnih prometnih veličina i rezolucijske razine na primjerima. Očekivane vrijednosti i varijacije prometa. Primjena modela racionalnog izbora moda prijevoza i prijenosa. Aplikacije višefaznog modela izbora odredišta, moda, rute i vremena.

Stjecanje znanja i informacija neophodnih za čitanje, razumijevanje, osmišljavanje i opremanje tehničke dokumentacije

Upoznavanje s nizom konvencija i normi u grafičkom inženjerskom komuniciranju tehničkim crtežima, usvajanje praktičnih znanja tehničkog skiciranja i primjene računala (AutoCAD) u inženjerskom crtanju te razvijanje prostornog zora i smisla za vezu 2D i 3D prikaza.