U ovom kolegiju se proučavaju problemi mehanike koristeći matematičke alate vektroske analize i tenzorskog računa, definiraju problemi u generaliziranim koordinatama.

Matematički uvod – skalarna i vektorska polja, opći ortogonalni koordinatni sustavi.  Princip relativnosti, Galilejeve transformacije. Kinematika. Dinamika –  jednadžbe gibanja sustava čestica, zakoni očuvanja, LHO. Lagrangeova formulacija mehanike – veze, sile reakcije, generalizirane koordinate, Lagrangeove jednadžbe, zakoni očuvanja, matematičko i cikloidno njihalo. Gibanje u centralnom polju sila – problem dva tijela, Keplerov problem. Raspšenje čestica, Rutherfordova formula i nuklearni model atoma. Hamiltonova formulacija – varijacioni princip, kanonske varijable, Hamiltonove jednadžbe, Poissonove zagrade. Kruto tijelo – tenzor inercije, Eulerove i Lagrangeove jednadžbe, gibanje zvrka. Male oscilacije – jednadžbe gibanja, svojstvene frekvencije i svojstveni vektori, titraji dvo- i tro-atomne molekule.

Električni naboji. Coulombov zakon. Električna polja. Polje električnog dipola.

Tok električnog polja i Gaussov zakon.

Potencijalna energija sustava naboja. Električni potencijal. Kapacitet i kondenzatori.

Električno polje u dielektriku. Energija električnog polja.

Istosmjerne struje i Ohmov zakon. Rad, energija i elektromotorna sila. Strujni krugovi i Kirchhoffova pravila.

Magnetsko polje i magnetska sila.

Magnetsko polje naboja u gibanju: Biot-Savartov i Amperov zakon.

Faradayev zakon indukcije.

Samoindukcija.

RL strujn krug.

Energija magnetskog polja. Magnetsko polje u tvarima: dijamagnetici, paramagnetici i feromagnetici.

Električni titrajni krug.

Izmjenične struje. Transformatori. Električni uređaji.

Maxwellove jednadžbe..